O NÁS

REFERENCE

LEGISLATIVA

KONTAKT

GDPR


VDZ S.A.R., s.r.o.
Sokolovská 55/81
186 00 Praha 8
+420 222 322 344
+420 222 322 346


SAR   |   EUROLINERS   |   SOVITEC   |   SODILOR   |   INTERDESCO   |   SIGNATUREGDPR


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ My, společnost VDZ SAR ., IČ: 25741829, se sídlem Sokolovská 81/55, 186 00 Praha 8, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 66069 (dále jen „VDZ“), si velmi vážíme důvěry našich zákazníků a obchodních partnerů. V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností VDZ jakož i s některými dalšími případy zpracování osobních údajů. Tyto zásady se týkají zpracování vašich osobních údajů, jakožto zákazníků, zájemců o naše zboží a služby a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím vašemu postavení vůči nám. Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Obchodní firma: VDZ S.A.R., s.r.o. IČ: 25741829 Sídlo: Sokolovská 81/55, 186 00 Praha 8 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 66069 Můžete se na nás kdykoliv obrátit e mailem na adrese gdpr@barvy-vdz.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S VYŘIZOVÁNÍM PODNĚTŮ, DOTAZŮ A REKLAMACÍ Jsme otevřeni vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, prostřednictvím sociálních sítí nebo poštou. Pro zpracování vašich požadavků a zodpovězení vašich dotazů zpracováváme vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu a jen do doby vyřízení vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto váš souhlas se zpracováním v tomto případě není vyžadován. Pokud bude předmětem vašeho požadavku reklamace zboží, budeme zpracovávat vaše osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Vaše osobní údaje budeme v této souvislosti zpracovávat z důvodu splnění smluvních a zákonných povinností a za účelem doložení průběhu a vyřízení reklamace z důvodu ochrany práv a právem chráněných zájmů. Váš souhlas s tímto zpracováním proto není vyžadován. Doba a rozsah zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od naší povinnosti reklamaci vyřídit. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S OBJEDNÁVKOU ZBOŽÍ NA ZÁKLADĚ TEL. OBJEDNÁVKY ČI ELEKTRONICKOU CESTOU V naší kanceláři přijímáme vaše objednávky. V takovém případě zpracováváme vaše jméno a příjmení a telefonní číslo, a to pro účely realizace objednávky, z důvodu splnění povinností dle smlouvy. Toto zpracování tedy nevyžaduje váš souhlas. Tyto údaje zpracováváme jen do doby vyřízení vaší objednávky a neprodleně poté je likvidujeme. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S NÁVŠTĚVOU NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK V souvislosti s prohlížením našich webových stránek nezpracováváme žádné protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: ani IP adresy či cookies. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů. Nejčastěji vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů. Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie dochází vždy v souladu s platnou legislativou. Aktuální seznam našich zpracovatelů a dodavatelů je možné na vyžádání získat. Na vyžádání jsme povinni poskytnout vaše osobní údaje také státním orgánům a úřadům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol atp.). Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně a nemáme povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ V VDZ přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, jejich změny, zničení či ztráty, neoprávněných přenosů, jejich jiného neoprávněného zpracování, jakož i jiného zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, za jakým účelem nám své údaje poskytujete. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme: • právo na přístup k osobním údajům: máte právo při splnění zákonných podmínek obdržet od nás bezplatně na základě vaší žádosti informace o tom, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů. • právo na opravu zpracovávaných osobních údajů: pokud zjistíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, dejte nám vědět a my je neprodleně opravíme. • právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů: pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o vás zpracováváme osobní údaje na základě vašeho souhlasu a vy nám souhlas odvoláte, vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní, a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování. • právo na omezení zpracování osobních údajů: máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody. • právo na přenositelnost osobních údajů: pokud zpracováváme vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen vám nebo jiné osobě. • právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. • právo vznést námitku: při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy. Ve věcech vašich práv se s dotazem nebo stížností můžete obrátit na nás jakožto na správce osobních údajů, a to písemně běžnou poštou či e-mailem na adresu info@barvy-vdz.cz. Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Společnost nemá povinnost jmenovat a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. ÚČINNOST ZÁSAD Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici online na našich webových stránkách. Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme vás informovat o všech podstatných změnách.